ETAGRAM ETG Token

 ETG :1.24USD

Etagram: AI-Powered Social Media Platform with ETG Token

1. Introduction

Etagram is a visionary social media platform powered by artificial intelligence (AI) and blockchain technology, enhanced by the integration of the ETG Token. It aims to redefine social networking by prioritizing user privacy, content authenticity, and community-driven governance.

2. Project Goals

3. Key Features

4. Use Cases

5. Community Engagement

Etagram is committed to fostering a vibrant and engaged community by:

6. Conclusion

Etagram, powered by AI technology and the ETG Token, represents the future of social media—a decentralized, user-centric platform that prioritizes privacy, authenticity, and community empowerment. Join us on our journey to reshape the digital landscape with Etagram and the ETG Token!

Etagram:AI与区块链技术驱动的社交媒体平台,搭载ETG代币

1. 介绍

Etagram是一款由人工智能(AI)和区块链技术驱动的有远见的社交媒体平台,通过整合ETG代币来增强功能。它旨在通过优先考虑用户隐私、内容真实性和社区驱动的治理来重新定义社交网络。

2. 项目目标

开发一款直观且功能丰富的社交媒体平台,赋予用户连接、分享和参与有意义互动的能力。
利用AI算法个性化内容发现、内容管理和用户体验。
整合ETG代币以促进安全且无缝的交易,激励用户参与,并在Etagram生态系统内实现经济赋能。
培育一个活跃且包容的社区,用户在塑造平台发展和治理方面发挥积极作用。

3. 主要特点

AI驱动的内容发现:Etagram利用AI算法提供个性化的内容推荐,使用户能够发现与其兴趣和偏好相关的有趣且引人入胜的帖子、故事和多媒体内容。

基于区块链的身份验证:Etagram通过基于区块链的身份验证机制确保用户的真实性和可信度,增强平台的安全性和透明度。

去中心化的内容管理:Etagram上的内容管理是去中心化和社区驱动的,允许用户通过质押机制参与管理过程。这种方法促进了公平、透明和抗审查性。

ETG代币整合:ETG代币作为Etagram生态系统的本地货币,促进了价值的无缝交换,并激励用户参与。用户可以通过内容创作、参与和为平台做出贡献来赚取ETG代币。

4. 使用案例

内容创建和分享:用户可以创建、分享和发现各种形式的内容,包括照片、视频、文章和直播,从而在Etagram社区内培育创造力和自我表达。

货币化和经济赋能:内容创作者可以通过各种货币化功能(如高级订阅、数字小费和赞助内容机会)赚取他们的内容和才华,这些功能由ETG代币支持。

数字市场:ETG代币可以在Etagram生态系统内购买数字商品和服务,包括高级功能、虚拟礼物和独家内容。

5. 社区参与

Etagram致力于通过以下方式培育活跃且积极参与的社区:

通过社区论坛、投票和反馈渠道鼓励开放对话和反馈。
通过投票机制和提案提交使用户参与平台治理。
举办社区活动、挑战和倡议,促进用户之间的合作和创造力。
为在Etagram平台上开发和与ETG代币生态系统集成提供开发人员文档、支持资源和激励措施。

6. 结论

由AI技术和ETG代币驱动的Etagram代表了社交媒体的未来——一个以用户为中心、优先考虑隐私、真实性和社区赋权的去中心化平台。加入我们,与Etagram和ETG代币一起重新塑造数字世界的面貌!

Etagram: AI ve Blockchain Teknolojisi ile Güçlendirilmiş ETG Token'ı Kullanan Sosyal Medya Platformu

  1. Giriş

Etagram, yapay zeka (AI) ve blockchain teknolojisi ile güçlendirilmiş bir vizyoner sosyal medya platformudur ve ETG Token'ın entegrasyonu ile geliştirilmiştir. Kullanıcı gizliliğini, içerik gerçekliğini ve topluluk odaklı yönetimi öncelikli kılarak sosyal ağları yeniden tanımlamayı hedefler.

  1. Proje Hedefleri

Kullanıcıların bağlantı kurmalarını, paylaşmalarını ve anlamlı etkileşimlerde bulunmalarını sağlayan sezgisel ve özellik açısından zengin bir sosyal medya platformu geliştirmek. AI algoritmalarını kullanarak içerik keşfi, moderasyon ve kullanıcı deneyimlerini kişiselleştirmek. ETG Token'ın entegrasyonunu sağlayarak güvenli ve sorunsuz işlemleri kolaylaştırmak, kullanıcı katılımını teşvik etmek ve Etagram ekosistemi içinde ekonomik güçlenmeyi sağlamak. Kullanıcıların platformun gelişimini ve yönetimini şekillendirmede aktif bir rol oynadığı canlı ve kapsayıcı bir topluluğu teşvik etmek.

  1. Ana Özellikler

AI Destekli İçerik Keşfi: Etagram, kişiselleştirilmiş içerik önerileri sunmak için AI algoritmalarından yararlanır, böylece kullanıcılar ilgi ve tercihlerine göre uyarlanmış, ilgili ve etkileyici gönderileri, hikayeleri ve multimedya içeriklerini keşfedebilirler.

Blockchain Tabanlı Kimlik Doğrulama: Etagram, kullanıcı güvenilirliğini ve güvenilirliğini blockchain tabanlı kimlik doğrulama mekanizmalarıyla sağlayarak platformda güvenliği ve şeffaflığı artırır.

Merkezi Olmayan İçerik Moderasyonu: Etagram'daki içerik moderasyonu merkezi olmayan ve topluluk odaklıdır, böylece kullanıcılar bahis mekanizmaları aracılığıyla moderasyon sürecine katılabilirler. Bu yaklaşım, adil, şeffaf ve sansür direncini teşvik eder.

ETG Token Entegrasyonu: ETG Token, Etagram ekosisteminin yerel para birimi olarak hizmet eder, böylece kullanıcılar içerik oluşturma, etkileşim ve platforma katkılar yoluyla ETG Token'ları kazanabilirler.

  1. Kullanım Alanları

İçerik Oluşturma ve Paylaşma: Kullanıcılar, fotoğraflar, videolar, makaleler ve canlı yayınlar da dahil olmak üzere çeşitli içerik türlerini oluşturabilir, paylaşabilir ve keşfedebilirler, böylece Etagram topluluğu içinde yaratıcılığı ve özgünlüğü teşvik ederler.

Monetizasyon ve Ekonomik Güçlenme: İçerik oluşturucular, ETG Token tarafından desteklenen premium abonelikler, dijital bahşişler ve sponsorlu içerik fırsatları gibi çeşitli monetizasyon özellikleri aracılığıyla içeriklerini ve yeteneklerini para kazanabilirler.

Dijital Pazar: ETG Token, Etagram ekosistemi içinde dijital ürün ve hizmet satın almak için kullanılabilir, bunlar arasında premium özellikler, sanal hediyeler ve özel içerik teklifleri bulunur.

  1. Topluluk Katılımı

Etagram, canlı ve katılımcı bir topluluğun geliştirilmesine yönelik olarak:

Topluluk forumları, anketler ve geri bildirim kanalları aracılığıyla açık diyalog ve geri bildirimleri teşvik etmek. Kullanıcıların oy kullanma mekanizmaları ve teklif sunumları aracılığıyla platform yönetimine katılmalarını sağlamak. Topluluk etkinlikleri, meydan okumalar ve girişimler düzenleyerek kullanıcılar arasında işbirliği ve yaratıcılığı teşvik etmek. Etagram platformunda geliştirme yapmak ve ETG Token ekosistemiyle entegre olmak için geliştirici belgeleri, destek kaynakları ve teşvikler sağlamak.

  1. Sonuç

AI teknolojisi ve ETG Token tarafından desteklenen Etagram, sosyal medyanın geleceğini temsil eder — gizlilik, özgünlük ve topluluk güçlenmesini öncelikli alanlar olarak belirleyen merkezi olmayan ve kullanıcı odaklı bir platform. Etagram ve ETG Token ile dijital manzaranın yeniden şekillenmesine katılmak için bize katılın!

Etagram : Plateforme de médias sociaux alimentée par l'intelligence artificielle (IA) et la technologie blockchain avec jeton ETG

1. Introduction

Etagram est une plateforme de médias sociaux visionnaire alimentée par l'intelligence artificielle (IA) et la technologie blockchain, améliorée par l'intégration du jeton ETG. Son objectif est de redéfinir les réseaux sociaux en priorisant la confidentialité des utilisateurs, l'authenticité du contenu et la gouvernance pilotée par la communauté.

2. Objectifs du projet

Développer une plateforme de médias sociaux intuitive et riche en fonctionnalités qui permet aux utilisateurs de se connecter, de partager et de s'engager dans des interactions significatives.
Utiliser des algorithmes d'IA pour personnaliser la découverte de contenu, la modération et les expériences utilisateur.
Intégrer le jeton ETG pour faciliter les transactions sécurisées et sans friction, encourager la participation des utilisateurs et promouvoir l'autonomisation économique au sein de l'écosystème Etagram.
Favoriser une communauté dynamique et inclusive où les utilisateurs jouent un rôle actif dans le développement et la gouvernance de la plateforme.
3. Fonctionnalités clés

Découverte de contenu alimentée par l'IA : Etagram utilise des algorithmes d'IA pour fournir des recommandations de contenu personnalisées, permettant aux utilisateurs de découvrir des publications, des histoires et du contenu multimédia pertinent et engageant adapté à leurs intérêts et préférences.

Vérification d'identité basée sur la blockchain : Etagram garantit l'authenticité et la fiabilité des utilisateurs grâce à des mécanismes de vérification d'identité basés sur la blockchain, renforçant ainsi la sécurité et la transparence sur la plateforme.

Modération de contenu décentralisée : La modération de contenu sur Etagram est décentralisée et pilotée par la communauté, permettant aux utilisateurs de participer au processus de modération grâce à des mécanismes de mise en jeu. Cette approche favorise l'équité, la transparence et la résistance à la censure.

Intégration du jeton ETG : Le jeton ETG sert de monnaie native de l'écosystème Etagram, facilitant l'échange de valeur sans couture et incentivant la participation des utilisateurs. Les utilisateurs peuvent gagner des jetons ETG grâce à la création de contenu, à l'engagement et aux contributions à la plateforme.

4. Cas d'utilisation

Création et partage de contenu : Les utilisateurs peuvent créer, partager et découvrir divers types de contenu, y compris des photos, des vidéos, des articles et des diffusions en direct, favorisant ainsi la créativité et l'expression de soi au sein de la communauté Etagram.

Monétisation et autonomisation économique : Les créateurs de contenu peuvent monétiser leur contenu et leurs talents grâce à diverses fonctionnalités de monétisation, telles que les abonnements premium, les pourboires numériques et les opportunités de contenu sponsorisé, alimentées par le jeton ETG.

Place de marché numérique : Le jeton ETG peut être utilisé pour acheter des biens et services numériques au sein de l'écosystème Etagram, y compris des fonctionnalités premium, des cadeaux virtuels et des offres de contenu exclusives.

5. Engagement communautaire

Etagram s'engage à favoriser une communauté dynamique et engagée en :

Encourageant le dialogue ouvert et les retours d'information via des forums communautaires, des sondages et des canaux de feedback.
Permettant aux utilisateurs de participer à la gouvernance de la plateforme grâce à des mécanismes de vote et de soumission de propositions.
Organisant des événements communautaires, des défis et des initiatives pour promouvoir la collaboration et la créativité entre les utilisateurs.
Fournissant une documentation pour les développeurs, des ressources de support et des incitations pour développer sur la plateforme Etagram et intégrer l'écosystème de jetons ETG.

6. Conclusion

Etagram, alimenté par la technologie IA et le jeton ETG, représente l'avenir des médias sociaux : une plateforme décentralisée et axée sur l'utilisateur qui donne la priorité à la confidentialité, à l'authenticité et à l'autonomisation de la communauté. Rejoignez-nous dans notre mission de remodeler le paysage numérique avec Etagram et le jeton ETG !

Etagram: Plataforma de Medios Sociales Potenciada por Inteligencia Artificial (IA) y Tecnología Blockchain con Token ETG

1. Introducción

Etagram es una plataforma visionaria de medios sociales impulsada por inteligencia artificial (IA) y tecnología blockchain, mejorada por la integración del token ETG. Su objetivo es redefinir las redes sociales priorizando la privacidad del usuario, la autenticidad del contenido y la gobernanza impulsada por la comunidad.

2. Objetivos del Proyecto

Desarrollar una plataforma de medios sociales intuitiva y rica en funciones que permita a los usuarios conectarse, compartir y participar en interacciones significativas.
Utilizar algoritmos de IA para personalizar el descubrimiento de contenido, la moderación y las experiencias de usuario.
Integrar el token ETG para facilitar transacciones seguras y sin fricciones, incentivar la participación del usuario y fomentar el empoderamiento económico dentro del ecosistema de Etagram.
Fomentar una comunidad vibrante e inclusiva donde los usuarios desempeñen un papel activo en el desarrollo y la gobernanza de la plataforma.

3. Características Clave

Descubrimiento de contenido impulsado por IA: Etagram utiliza algoritmos de IA para ofrecer recomendaciones de contenido personalizadas, permitiendo a los usuarios descubrir publicaciones, historias y contenido multimedia relevante y atractivo adaptado a sus intereses y preferencias.

Verificación de identidad basada en blockchain: Etagram garantiza la autenticidad y confiabilidad de los usuarios a través de mecanismos de verificación de identidad basados en blockchain, fortaleciendo la seguridad y transparencia en la plataforma.

Moderación de contenido descentralizada: La moderación de contenido en Etagram es descentralizada y impulsada por la comunidad, permitiendo a los usuarios participar en el proceso de moderación a través de mecanismos de participación. Este enfoque promueve la equidad, transparencia y resistencia a la censura.

Integración del token ETG: El token ETG sirve como la moneda nativa del ecosistema de Etagram, facilitando el intercambio de valor sin problemas e incentivando la participación del usuario. Los usuarios pueden ganar tokens ETG a través de la creación de contenido, el compromiso y las contribuciones a la plataforma.

4. Casos de Uso

Creación y Compartición de Contenido: Los usuarios pueden crear, compartir y descubrir diversos tipos de contenido, incluyendo fotos, videos, artículos y transmisiones en vivo, fomentando la creatividad y expresión dentro de la comunidad de Etagram.

Monetización y Empoderamiento Económico: Los creadores de contenido pueden monetizar su contenido y talento a través de diversas características de monetización, como suscripciones premium, propinas digitales y oportunidades de contenido patrocinado, impulsadas por el token ETG.

Mercado Digital: El token ETG puede ser utilizado para comprar bienes y servicios digitales dentro del ecosistema de Etagram, incluyendo características premium, regalos virtuales y ofertas de contenido exclusivas.

5. Participación Comunitaria

Etagram se compromete a fomentar una comunidad vibrante y comprometida mediante:

Fomento del diálogo abierto y retroalimentación a través de foros comunitarios, encuestas y canales de retroalimentación.
Empoderamiento de los usuarios para participar en la gobernanza de la plataforma a través de mecanismos de votación y presentación de propuestas.
Organización de eventos comunitarios, desafíos e iniciativas para promover la colaboración y creatividad entre los usuarios.
Provisión de documentación para desarrolladores, recursos de soporte e incentivos para desarrollar en la plataforma de Etagram e integrarse con el ecosistema de token ETG.

6. Conclusión

Etagram, impulsado por tecnología IA y el token ETG, representa el futuro de las redes sociales: una plataforma descentralizada y centrada en el usuario que prioriza la privacidad, autenticidad y empoderamiento de la comunidad. ¡Únete a nosotros en nuestra misión de remodelar el panorama digital con Etagram y el token ETG!

Etagram: Plataforma de Mídia Social Impulsionada por Inteligência Artificial (IA) e Tecnologia Blockchain com Token ETG

1. Introdução

O Etagram é uma plataforma visionária de mídia social impulsionada por inteligência artificial (IA) e tecnologia blockchain, aprimorada pela integração do token ETG. Seu objetivo é redefinir as redes sociais priorizando a privacidade do usuário, a autenticidade do conteúdo e a governança impulsionada pela comunidade.

2. Objetivos do Projeto

Desenvolver uma plataforma de mídia social intuitiva e rica em recursos que permita aos usuários se conectar, compartilhar e se envolver em interações significativas.
Utilizar algoritmos de IA para personalizar a descoberta de conteúdo, a moderação e as experiências do usuário.
Integrar o token ETG para facilitar transações seguras e sem atritos, incentivar a participação do usuário e promover o empoderamento econômico dentro do ecossistema Etagram.
Fomentar uma comunidade vibrante e inclusiva onde os usuários desempenhem um papel ativo no desenvolvimento e na governança da plataforma.

3. Principais Recursos

Descoberta de Conteúdo Impulsionada por IA: O Etagram utiliza algoritmos de IA para fornecer recomendações de conteúdo personalizadas, permitindo que os usuários descubram publicações, histórias e conteúdo multimídia relevante e envolvente adaptado aos seus interesses e preferências.

Verificação de Identidade Baseada em Blockchain: O Etagram garante a autenticidade e confiabilidade dos usuários por meio de mecanismos de verificação de identidade baseados em blockchain, fortalecendo a segurança e transparência na plataforma.

Moderação de Conteúdo Descentralizada: A moderação de conteúdo no Etagram é descentralizada e impulsionada pela comunidade, permitindo que os usuários participem do processo de moderação por meio de mecanismos de apostas. Esse enfoque promove a equidade, transparência e resistência à censura.

Integração do Token ETG: O token ETG serve como a moeda nativa do ecossistema Etagram, facilitando a troca de valor sem problemas e incentivando a participação do usuário. Os usuários podem ganhar tokens ETG por meio da criação de conteúdo, engajamento e contribuições para a plataforma.

4. Casos de Uso

Criação e Compartilhamento de Conteúdo: Os usuários podem criar, compartilhar e descobrir diversos tipos de conteúdo, incluindo fotos, vídeos, artigos e transmissões ao vivo, promovendo a criatividade e expressão dentro da comunidade Etagram.

Monetização e Empoderamento Econômico: Os criadores de conteúdo podem monetizar seu conteúdo e talento por meio de diversas características de monetização, como assinaturas premium, gorjetas digitais e oportunidades de conteúdo patrocinado, impulsionadas pelo token ETG.

Mercado Digital: O token ETG pode ser usado para comprar bens e serviços digitais dentro do ecossistema Etagram, incluindo características premium, presentes virtuais e ofertas de conteúdo exclusivas.

5. Engajamento Comunitário

O Etagram está comprometido em promover uma comunidade vibrante e engajada por meio de:

Incentivo ao diálogo aberto e feedback por meio de fóruns comunitários, enquetes e canais de feedback.
Empoderamento dos usuários para participar da governança da plataforma por meio de mecanismos de votação e envio de propostas.
Organização de eventos comunitários, desafios e iniciativas para promover a colaboração e criatividade entre os usuários.
Fornecimento de documentação para desenvolvedores, recursos de suporte e incentivos para desenvolver na plataforma Etagram e integrar-se ao ecossistema de token ETG.

6. Conclusão

O Etagram, impulsionado pela tecnologia IA e pelo token ETG, representa o futuro das redes sociais: uma plataforma descentralizada e centrada no usuário que prioriza a privacidade, autenticidade e empoderamento da comunidade. Junte-se a nós em nossa missão de remodelar o panorama digital com o Etagram e o token ETG!

Etagram: ETG टोकन के साथ शक्तिशाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म

1. परिचय

एटाग्राम एक कल्पनाशील सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है जो ईटीजी टोकन के अनुकूलन के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित होता है। यह उपयोगकर्ता गोपनीयता, सामग्री की मान्यता और समुदाय-निर्मित शासन को प्राथमिकता देकर सोशल नेटवर्किंग को परिभाषित करने का लक्ष्य रखता है।

2. परियोजना के लक्ष्य

एक सुसंगत और सुविधाजनक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म विकसित करें जो उपयोगकर्ताओं को कनेक्ट करने, साझा करने और महत्वपूर्ण अन्तर्क्रियाओं में भाग लेने की शक्ति प्रदान करे।
AI एल्गोरिदम का उपयोग करके सामग्री खोज, संशोधन और उपयोगकर्ता अनुभवों को व्यक्तिगत बनाना।
सुरक्षित और बिना फ्रिक्शन के लेन-देन को सुगम बनाने, उपयोगकर्ता भागीदारी को प्रोत्साहित करने और एटाग्राम एकोसिस्टम में आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ईटीजी टोकन को एकीकृत करें।
सक्रिय और समावेशी समुदाय को प्रोत्साहित करना, जहां उपयोगकर्ता प्लेटफ़ॉर्म के विकास और शासन को साझेदारी में खेलते हैं।
3. प्रमुख विशेषताएँ

AI-शक्तित विषय खोज: एटाग्राम व्यक्तिगत सामग्री सिफारिशें प्रदान करने के लिए AI एल्गोरिदम का उपयोग करता है, जिससे उपयोगकर्ता अपने रुचियों और पसंदों के अनुसार अनुकूलित पोस्ट, कहानियाँ और बहुमीडिया सामग्री खोज सकते हैं।

ब्लॉकचेन-आधारित पहचान सत्यापन: एटाग्राम उपयोगकर्ता की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता को ब्लॉकचेन-आधारित पहचान सत्यापन मेकेनिज़म के माध्यम से सुनिश्चित करता है, जो प्लेटफ़ॉर्म पर सुरक्षा और पारदर्शिता को मजबूत करता है।

अणत्वित सामग्री संशोधन: एटाग्राम पर सामग्री संशोधन अणत्वित और समुदाय-प्रेरित है, जो उप

योगकर्ताओं को संशोधन प्रक्रिया में भाग लेने की सुविधा प्रदान करता है। यह उपाय निष्पक्षता, पारदर्शिता और सेंसरशिप के प्रति सजगता को बढ़ावा देता है।

ईटीजी टोकन एकीकरण: ईटीजी टोकन ईटाग्राम एकोसिस्टम की जन्मभूमि मुद्रा के रूप में कार्य करता है, जो मूल्य विनिमय को संगठित और उपयोगकर्ता भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। उपयोगकर्ता सामग्री निर्माण, गतिविधि और प्लेटफ़ॉर्म के लिए योगदान के माध्यम से उपयोगकर्ता ईटीजी टोकन कमा सकते हैं।

4. उपयोग मामले

सामग्री निर्माण और साझा करना: उपयोगकर्ता चित्र, वीडियो, लेख और लाइव स्ट्रीम्स सहित विभिन्न प्रकार की सामग्री बना सकते हैं, साझा कर सकते हैं और खोज सकते हैं, जो एटाग्राम समुदाय में रचनात

्मकता और आत्म-अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करता है।

मोनेटाइजेशन और आर्थिक सशक्तिकरण: सामग्री निर्माता विभिन्न मोनेटाइजेशन विशेषताओं के माध्यम से अपनी सामग्री और प्रतिभा का लाभ उठा सकते हैं, जैसे प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, डिजिटल टिप्पणी और स्पॉन्सर सामग्री के अवसर, जो ईटीजी टोकन द्वारा संचालित होते हैं।

डिजिटल बाजार: ईटीजी टोकन, ईटाग्राम एकोसिस्टम में डिजिटल वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी के लिए प्रयोग किया जा सकता है, जिसमें प्रीमियम विशेषताएं, वर्चुअल गिफ्ट्स और अनन्य सामग्री की पेशकश शामिल हैं।

5. समुदाय लगाव

एटाग्राम, समुदाय लगाव को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपायों का उपयोग करता है, जैसे सामुदायिक फोरम, सर्वेक्षण और प्रतिक्रिया चैनल।

6. निष्कर्ष

एटाग्राम, AI प्रौद्योगिकी और ETG टोकन द्वारा शक्तिशाली रूप में संचालित, उपयोगकर्ता गोपनीयता, सामग्री की मान्यता और समुदाय को महत्वाकांक्षी रूप में प्राथमिकता देता है। Etagram और ETG टोकन के साथ डिजिटल दृश्य को पुनः आकार देने के हमारे साथ जुड़ें!

Etagram: Von KI (künstlicher Intelligenz) und Blockchain-Technologie unterstützte Social-Media-Plattform mit ETG-Token

1. Einführung

Etagram ist eine visionäre Social-Media-Plattform, die von künstlicher Intelligenz (KI) und Blockchain-Technologie unterstützt wird und durch die Integration des ETG-Token verbessert wird. Ziel ist es, soziale Netzwerke neu zu definieren, indem die Privatsphäre der Benutzer, die Authentizität des Inhalts und eine gemeinschaftsgesteuerte Governance priorisiert werden.

2. Projektziele

Entwicklung einer intuitiven und funktionsreichen Social-Media-Plattform, die es Benutzern ermöglicht, sich zu vernetzen, Inhalte zu teilen und sinnvolle Interaktionen zu erleben.
Nutzung von KI-Algorithmen zur Personalisierung der Inhaltsentdeckung, Moderation und Benutzererfahrungen.
Integration des ETG-Token, um sichere und nahtlose Transaktionen zu ermöglichen, die Benutzerbeteiligung zu belohnen und die wirtschaftliche Stärkung innerhalb des Etagram-Ökosystems zu fördern.
Förderung einer lebendigen und inklusiven Gemeinschaft, in der Benutzer eine aktive Rolle bei der Gestaltung der Plattformentwicklung und -governance spielen.
3. Hauptmerkmale

KI-gestützte Inhaltsentdeckung: Etagram nutzt KI-Algorithmen, um personalisierte Inhaltempfehlungen zu liefern, die es Benutzern ermöglichen, relevante und ansprechende Beiträge, Geschichten und Multimedia-Inhalte zu entdecken, die ihren Interessen und Vorlieben entsprechen.

Blockchain-basierte Identitätsprüfung: Etagram gewährleistet die Authentizität und Vertrauenswürdigkeit der Benutzer durch blockchain-basierte Identitätsprüfmechanismen, die die Sicherheit und Transparenz auf der Plattform erhöhen.

Dezentrale Inhaltsmoderation: Die Inhaltsmoderation auf Etagram ist dezentral und gemeinschaftsgesteuert, wodurch Benutzer am Moderationsprozess durch Einsatzmechanismen teilnehmen können. Dieser Ansatz fördert Fairness, Transparenz und Zensurresistenz.

ETG-Token-Integration: Der ETG-Token dient als die native Währung des Etagram-Ökosystems und erleichtert den nahtlosen Werteaustausch und belohnt die Benutzerbeteiligung. Benutzer können ETG-Token durch Inhalteerstellung, Engagement und Beitrag zur Plattform verdienen.

4. Anwendungsfälle

Inhalteerstellung und -teilung: Benutzer können verschiedene Arten von Inhalten wie Fotos, Videos, Artikel und Live-Streams erstellen, teilen und entdecken und damit Kreativität und Selbstausdruck innerhalb der Etagram-Community fördern.

Monetarisierung und wirtschaftliche Stärkung: Inhaltschaffende können ihre Inhalte und Talente durch verschiedene Monetarisierungsfunktionen wie Premium-Abonnements, digitales Trinkgeld und gesponserte Inhaltsmöglichkeiten monetarisieren, die durch den ETG-Token unterstützt werden.

Digitaler Marktplatz: Der ETG-Token kann für den Kauf digitaler Güter und Dienstleistungen innerhalb des Etagram-Ökosystems verwendet werden, einschließlich Premium-Funktionen, virtueller Geschenke und exklusiver Inhaltsangebote.

5. Gemeinschaftsengagement

Etagram setzt sich für die Förderung einer lebendigen und engagierten Gemeinschaft ein, indem:

Offener Dialog und Feedback über Community-Foren, Umfragen und Feedbackkanäle gefördert werden.
Benutzer durch Abstimmungsmechanismen und Vorschläge zur Plattformgovernance ermächtigt werden.
Gemeinschaftsveranstaltungen, Herausforderungen und Initiativen zur Förderung von Zusammenarbeit und Kreativität unter den Benutzern organisiert werden.
Entwicklerdokumentation, Supportressourcen und Anreize für den Aufbau auf der Etagram-Plattform und die Integration in das ETG-Token-Ökosystem bereitgestellt werden.

6. Fazit

Etagram, unterstützt von KI-Technologie und dem ETG-Token, repräsentiert die Zukunft der sozialen Medien - eine dezentralisierte, benutzerzentrierte Plattform, die Privatsphäre, Authentizität und Gemeinschaftsstärkung priorisiert. Begleiten Sie uns auf unserer Reise, die digitale Landschaft mit Etagram und dem ETG-Token neu zu gestalten!

Etagram: منصة التواصل الاجتماعي المدعومة بالذكاء الصناعي (AI) وتقنية البلوكشين مع رمز ETG

1. مقدمة

إيتاغرام هي منصة إعلام اجتماعي رؤية مدعومة بالذكاء الصناعي (AI) وتقنية البلوكشين، معززة بدمج رمز ETG. تهدف إلى إعادة تعريف التواصل الاجتماعي من خلال إعطاء الأولوية لخصوصية المستخدم، وصحة المحتوى، وحكم المجتمع.

2. أهداف المشروع

تطوير منصة إعلام اجتماعي بديهية وغنية بالميزات تمكّن المستخدمين من الاتصال والمشاركة والتفاعل بشكل معنوي.
استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتخصيص اكتشاف المحتوى، والاعتدال، وتجارب المستخدم.
دمج رمز ETG لتيسير وتسهيل عمليات التداول الآمنة والسلسة، وتحفيز مشاركة المستخدم، وتعزيز التمكين الاقتصادي ضمن نظام إيتاغرام.
تعزيز مجتمع نشط وشامل حيث يلعب المستخدمون دوراً نشطاً في تشكيل تطوير المنصة وحكمها.

3. الميزات الرئيسية

اكتشاف المحتوى بدعم الذكاء الاصطناعي: تستفيد إيتاغرام من خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتقديم توصيات محتوى مخصصة، مما يمكن المستخدمين من اكتشاف مشاركات وقصص ومحتويات متعددة الوسائط ذات صلة وجذابة تتناسب مع اهتماماتهم وتفضيلاتهم.

التحقق من الهوية عبر البلوكشين: يضمن إيتاغرام صحة وثقة المستخدمين من خلال آليات التحقق من الهوية عبر البلوكشين، مما يعزز الأمان والشفافية على المنصة.

الاعتدال في الاعتدال على المحتوى: يتم الاعتدال في المحتوى على إيتاغرام بشكل متماوج ومجتمعي، مما يسمح للمستخدمين بالمشاركة في عملية الاعتدال من خلال آليات الرهان. تشجيع هذا النهج على العدالة والشفافية ومقاومة الرقابة.

دمج رمز ETG: يعمل رمز ETG كعملة أساسية في نظام إيتاغرام، مما يسهل تبادل القيم بسلاسة ويحفز مشاركة المستخدم. يمكن للمستخدمين كسب رموز ETG من خلال إنشاء المحتوى والمشاركة والمساهمات في المنصة.

4. حالات الاستخدام

إنشاء ومشاركة المحتوى: يمكن للمستخدمين إنشاء ومشاركة واكتشاف أشكال مختلفة من المحتوى، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو والمقالات والبث المباشر، مما يعزز الإبداع والتعبير عن الذات داخل مجتمع إيتاغرام.

تحقيق الربح وتمكين اقتصادي: يمكن لمن

شئي المحتوى تحقيق الربح من محتواهم ومواهبهم من خلال ميزات التحقيق العديدة، مثل الاشتراكات الرئيسية والبقشيش الرقمي وفرص المحتوى المُدعَمة بواسطة رمز ETG.

السوق الرقمي: يمكن استخدام رمز ETG لشراء السلع والخدمات الرقمية داخل نظام إيتاغرام، بما في ذلك الميزات الرئيسية والهدايا الافتراضية وعروض المحتوى الحصرية.

5. المشاركة المجتمعية

تلتزم إيتاغرام بتعزيز مجتمع نشط ومشارك من خلال:

تشجيع الحوار المفتوح وتقديم التعليقات من خلال المنتديات المجتمعية والاستطلاعات وقنوات التغذية الراجعة.
تمكين المستخدمين من المشاركة في حكم المنصة من خلال آليات التصويت وتقديم الاقتراحات.
استضافة الفعاليات المجتمعية والتحديات والمبادرات لتعزيز التعاون والإبداع بين المستخدمين.
توفير الوثائق للمطورين وموارد الدعم والحوافز لبناء منصة إيتاغرام ودمجها مع نظام رمز ETG.

6. الاستنتاج

إيتاغرام، بدعم من تكنولوجيا الذكاء الصناعي ورمز ETG، تمثل مستقبل وسائل التواصل الاجتماعي - منصة متمحورة حول المستخدم ومتميزة باللامركزية تعطي الأولوية للخصوصية وصحة المحتوى وتمكين المجتمع. انضم إلينا في رحلتنا لإعادة تشكيل المشهد الرقمي مع إيتاغرام ورمز ETG!

Etagram: پلتفرم شبکه‌های اجتماعی با قدرت هوش مصنوعی (AI) و فناوری بلوک‌چین با نشان تجاری ETG

1. مقدمه

ایتاگرام یک پلتفرم شبکه‌های اجتماعی بینظیر است که توسط هوش مصنوعی (AI) و فناوری بلوک‌چین پشتیبانی می‌شود و با ادغام نشان تجاری ETG تقویت شده است. هدف آن تعریف مجدد شبکه‌های اجتماعی است با اولویت بنیادین بر حریم خصوصی کاربر، اصالت محتوا و حکم مشارکت‌گرانه اجتماع.

2. اهداف پروژه

توسعه یک پلتفرم شبکه‌های اجتماعی شفاف و پر امکانات که به کاربران امکان اتصال، به اشتراک‌گذاری و مشارکت در تعاملات معنی‌دار را می‌دهد.
استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی برای سفارشی‌سازی کشف محتوا، مدیریت و تجربه کاربران.
ادغام نشان تجاری ETG برای تسهیل معاملات امن و بی‌درز و تشویق مشارکت کاربران و تقویت اقتصادی در داخل اکوسیستم ایتاگرام.
ترویج یک جامعه پویا و جامع که در آن کاربران نقش فعالی در شکل‌دهی به توسعه و حکمت پلتفرم دارند.

3. ویژگی‌های اصلی

کشف محتوای با قدرت هوش مصنوعی: ایتاگرام از الگوریتم‌های هوش مصنوعی برای ارائه پیشنهادهای محتوای شخصی‌سازی شده استفاده می‌کند که به کاربران امکان کشف پست‌ها، داستان‌ها و محتوای چندرسانه‌ای مرتبط و جذابی را که به سلیقه و ترجیحاتشان متناسب است، می‌دهد.

تأیید هویت بر پایه بلوک‌چین: ایتاگرام اصالت و قابل اعتماد بودن کاربران را از طریق مکانیزم‌های تأیید هویت بر پایه بلوک‌چین تضمین می‌کند که امنیت و شفافیت را در پلتفرم افزایش می‌دهد.

مدیریت محتوای غیرمتمرکز: مدیریت محتوا در ایتاگرام غیرمتمرکز و مشارکتی است که به کاربران اجازه می‌دهد در فرآیند مدیریت محتوا از طریق مکانیزم‌های وداع مشارکت کنند. این رویکرد عدالت، شفافیت و مقاومت در برابر سانسور را ترویج می‌کند.

ادغام نشان تجاری ETG: نشان تجاری ETG به عنوان ارز محلی اکوسیستم ایتاگرام عمل می‌کند و تبادل ارزش را به طور بی‌درز تسهیل می‌کند و مشارکت کاربر را تشویق می‌کند. کاربران می‌توانند نشان‌های ETG را از طریق ایجاد محتوا، مشارکت و ارائه مطالب به پلتفرم کسب کنند.

4. موارد استفاده

ایجاد و به اشتراک‌گذاری محتوا: کاربران می‌توانند انواع مختلفی از محتوا از جمله عکس‌ها، ویدئوها، مقالات و جریان‌های زنده را ایجاد، به اشتراک بگذارند و کشف کنند و این باعث ترویج خلاقیت و خودبیانی در جامعه ایتاگرام می‌شود.

پول‌گردانی و تقویت اقتصادی: ایجادکنندگان محتوا می‌توانند از طریق ویژگی‌های مختلف پول‌گردانی از جمله اشتراک‌های ویژه، پول‌های دیجیتالی و فرصت‌های محت

وای حمایتی که توسط نشان تجاری ETG پشتیبانی می‌شوند، به سود برسانند.

بازار دیجیتال: نشان تجاری ETG برای خرید کالاها و خدمات دیجیتال داخل اکوسیستم ایتاگرام استفاده می‌شود، از جمله ویژگی‌های ویژه، هدایای مجازی و پیشنهادات محتوای اختصاصی.

5. مشارکت جامعه

ایتاگرام به ترویج یک جامعه فعال و پرمشارکت متعهد است از طریق:

تشویق به گفتگوی باز و بازخورد از طریق انجمن‌های جامعه، نظرسنجی‌ها و کانال‌های بازخورد.
تمکین کاربران برای مشارکت در حکومت پلتفرم از طریق مکانیزم‌های رأی‌گیری و ارائه پیشنهادات.
برگزاری رویدادها، چالش‌ها و ابتکارات جامعه برای ترویج همکاری و خلاقیت میان کاربران.
ارائه مستندات توسعه‌دهنده، منابع پشتیبانی و تحریکات برای ساخت پلتفرم ایتاگرام و ادغام با اکوسیستم نشان تجاری ETG.

6. نتیجه‌گیری

ایتاگرام، با پشتیبانی از فناوری هوش مصنوعی و نشان تجاری ETG، نماینده آینده شبکه‌های اجتماعی است - یک پلتفرم غیرمتمرکز و کاربرمحور که حریم خصوصی، اصالت محتوا و تقویت جامعه را اولویت می‌دهد. با ما در سفر خود به تغییر منظر دیجیتال با ایتاگرام و نشان تجاری ETG همراه شوید!

Etagram: AI(人工知能)とブロックチェーン技術によって支えられたETGトークン付きの革新的なソーシャルメディアプラットフォーム

1. はじめに

Etagramは、人工知能(AI)とブロックチェーン技術によって支えられ、ETGトークンの統合によって強化された先進的なソーシャルメディアプラットフォームです。ユーザーのプライバシー、コンテンツの信頼性、コミュニティ主導のガバナンスを優先して、ソーシャルネットワーキングを再定義することを目指しています。

2. プロジェクトの目標

ユーザーが意味のあるインタラクションを行い、つながり、共有するための直感的で機能豊富なソーシャルメディアプラットフォームを開発すること。
AIアルゴリズムを活用してコンテンツの発見、モデレーション、ユーザーエクスペリエンスを個別化すること。
ETGトークンを統合して、安全かつシームレスな取引を促進し、ユーザーの参加を奨励し、Etagramエコシステム内での経済的エンパワーメントを促進すること。
活発で包括的なコミュニティを育成し、ユーザーがプラットフォームの開発とガバナンスに積極的な役割を果たすこと。

3. 主な特徴

AIによるコンテンツの発見:Etagramは、AIアルゴリズムを活用して個別化されたコンテンツの推奨を提供し、ユーザーが興味や好みに合わせて関連性の高い投稿、ストーリー、マルチメディアコンテンツを発見できるようにします。

ブロックチェーンベースの身元確認:Etagramは、ブロックチェーンベースの身元確認メカニズムを使用してユーザーの信頼性と信頼性を確保し、プラットフォーム上のセキュリティと透明性を向上させます。

分散型コンテンツモデレーション:Etagramのコンテンツモデレーションは分散化され、コミュニティ主導であり、ユーザーがステーキングメカニズムを介してモデレーションプロセスに参加できるようにします。このアプローチは、公平さ、透明性、および検閲耐性を促進します。

ETGトークンの統合:ETGトークンは、Etagramエコシステムのネイティブ通貨として機能し、シームレスな価値交換を促進し、ユーザーの参加を奨励します。ユーザーは、コンテンツの作成、エンゲージメント、プラットフォームへの貢献によってETGトークンを獲得できます。

4. ユースケース

コンテンツの作成と共有:ユーザーは、写真、動画、記事、ライブストリームなど、さまざまな形式のコンテンツを作成、共有、発見し、Etagramコミュニティ内

での創造性と自己表現を促進します。

収益化と経済的エンパワーメント:コンテンツクリエーターは、プレミアムサブスクリプション、デジタルチッピング、ETGトークンによって支えられるスポンサーされたコンテンツの機会など、さまざまな収益化機能を通じてコンテンツと才能を収益化できます。

デジタルマーケットプレイス:ETGトークンは、Etagramエコシステム内でのデジタルグッズやサービスの購入に使用できます。これには、プレミアム機能、バーチャルギフト、独占コンテンツの提供などが含まれます。

5. コミュニティエンゲージメント

Etagramは、以下を通じて活発で参加型のコミュニティを育成することにコミットしています:

コミュニティフォーラム、投票、フィードバックチャンネルを通じたオープンな対話とフィードバックを奨励すること。
投票メカニズムや提案の提出を通じてプラットフォームガバナンスに参加するユーザーを支援すること。
コラボレーションと創造性を促進するためのコミュニティイベント、チャレンジ、イニシアチブを開催すること。
Etagramプラットフォームの構築とETGトークンエコシステムとの統合のための開発者ドキュメント、サポートリソース、インセンティブを提供すること。

6. 結論

AI技術とETGトークンによって支えられたEtagramは、プライバシー、コンテンツの信頼性、コミュニティのエンパワーメントを優先する、非中央集権型でユーザー中心のプラットフォームを代表しています。EtagramとETGトークンとともにデジタルランドスケープを再構築するための旅に参加してください!


Contract address:
0x79eb340830f87112221e8aaedec2af05729a04e0 https://bscscan.com/token/0x79eb340830f87112221e8aaedec2af05729a04e0

Contract address:

"Hello Valued Etagram Community!"

We are excited to announce that we, as the "Etagram Project", are taking the first step towards our crypto project! We are preparing to launch a new cryptocurrency called ETG token. This project comes to life with the support of our community, and we want to see you by our side to solidify our long-term success.

We have set a purchase price for the Etagram ETG token. Our goal is to make the ETG token valuable and to provide capital for our investments. Thus, we aim to provide gains to investors who purchase the ETG token.


Special campaign for the first year

Campaign Conditions:

Our doors are wide open to anyone who wants to walk alongside us for the success of our project. Your support and participation are crucial in shaping the future of the Etagram Project. Together, let's turn Etagram into a worldwide success story!

Don't forget to visit our project for details. Together, we will achieve great things!

With Love and Respect, Etagram Project Team.

Reserve Etagram tokens

Wallet not connected


PancakeSwap

Etagram (ETG) token is now available for sale on PancakeSwap exchange! Get your ETG tokens now and start your journey. Check out PancakeSwap for more information!"

BscScan
Contract address: 0x79eb340830f87112221e8aaedec2af05729a04e0

Risk scanner
Risk scanner: 0x79eb340830f87112221e8aaedec2af05729a04e0

CoinMarketCap
Contract address: 0x79eb340830f87112221e8aaedec2af05729a04e0

Gecko
Contract address: 0x79eb340830f87112221e8aaedec2af05729a04e0